Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe wordt de dienstverlening van Ergatis betaald?

De dienstverlening van Ergatis wordt in rekening gebracht bij de

werkgever. Afhankelijk van de afspraken die de werkgever heeft met

een inkomensverzekeraar worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ergatis maakt optimaal gebruik van de reguliere gezondheidszorg

die wordt gefinancierd volgens de zorgverzekeringswet. Indien

het eigen risico van de werknemer/cliënt wordt aangesproken als

gevolg van het (aanvullend) onderzoek, dan wordt dit verrekend

met werknemer/cliënt

Hoe log ik in op de Ergatis portal om een werknemer aan te melden?

Je kunt inloggen door op de button [inloggen verwijzersportal] te klikken naast de button [werknemer aanmelden].

Hoe log ik in op mijn.ergatis.nl?

Je kunt inloggen op mijn Ergatis door op deze link te klikken: https://mijn.ergatis.nl/. De gebruikersnaam is altijd je e-mailadres. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je een nieuw wachtwoord instellen via 'wachtwoord instellen'

Ik ben verwezen naar Ergatis voor arbeidsgeneeskundige diagnostiek, en nu?

Als de werkgever akkoord is met de kosten van de intake en alle gegevens bij ons bekend zijn, wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je opgenomen om een intake in te plannen en jouw vragen te beantwoorden.

Wat gebeurt er na een intake

Na de intake maakt onze arts een verslag en wordt met jouw verwijzend arts besproken of en zo ja welk vervolgtraject nodig is om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Je verwijzend arts en jij ontvangen het verslag van de intake en de adviesbrief met het voorstel voor een vervolgtraject. De (niet-medische) adviesbrief sturen wij ook aan je werkgever en indien alle betrokkenen akkoord zijn, neemt onze trajectassistente weer contact met je op om het vervolgtraject in te plannen.

Hoe lang duurt een intake

De intake duurt ongeveer 45 tot 60 minuten en kan via (beeld) bellen of op een van onze vestigingen plaatsvinden.

Waarom wordt een intake uitgevoerd?

Om te kunnen bepalen of en zo ja welk vervolgtraject er nodig is om de vraag van uw verwijzer te kunnen beantwoorden. Het doel van een vervolgtraject is te komen tot een goed beeld van uw gezondheidssituatie en te adviseren over uw belastbaarheid en arbeids(on)geschiktheid.

Wat houdt een arbeidsgeneeskundige intake in?

Onze arts voor arbeid en gezondheid inventariseert samen met je de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden. Je actuele situatie rond het verzuim/re-integratie in relatie tot de ervaren gezondheidsklachten worden hierna in kaart gebracht.
Wij streven ernaar een zo uitgebreid en holistisch beeld te verkrijgen van de situatie. Daarom vragen wij je om een vragenlijst in te vullen die inzicht geeft in factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op je herstel en energiebalans. Tevens vragen wij je voorafgaand aan de intake toestemming te geven voor het mondeling afstemmen met je bedrijfsarts over de vraagstelling en het versturen van het verslag van de intake.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn (medische) persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacy rechten. Organisaties moeten in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens wissen als diegene daarom vraagt. En mensen hebben het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Je belangrijkste rechten zijn:

 • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. (zie tevens Meest gestelde vragen)
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te wijzigen. (zie tevens Meest gestelde vragen
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat is het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op vernietiging. Dat is het recht om je medische persoonsgegevens eerder te laten vernietigen dan de wettelijke bewaartermijn.

Een volledig overzicht van je rechten vind je op de website van de autoriteit persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (zoekwoord: privacyrechten)

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 • Jouw persoonsgegevens zijn opgenomen in een medisch dossier. Hiervoor geldt volgens de Wet geneeskunde behandelingsovereenkomst (WGBO) een bewaarplicht van 20 jaar. Meer informatie hierover tref je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Je hebt behoudens een paar uitzonderingssituaties het recht om je dossier (eerder) te laten vernietigen. Het vernietigingsrecht geldt alleen voor (medische) gegevens die wij hebben opgeslagen in het kader van onze dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over jou vallen niet onder het vernietigingsrecht. Meer informatie hierover tref je op de website van de KNMG. Een eventueel verzoek tot vernietiging van het medisch dossier kun je richten aan je vaste contactpersoon bij Ergatis.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
 • Wij delen jouw persoonsgegevens met de verwijzer, de werkgever/casemanager, ingeschakelde medisch specialisten*/deskundigen, eventueel behandelaars naar wie wij doorverwijzen en de opdrachtgever. Bij aanmelding wordt aan de aanvrager gevraagd om aan te geven dat je akkoord bent met de verwijzing en het verwerken van je persoonsgegevens. Daarna verwerken wij medische gegevens op basis van de toestemmingsverklaring die wij je voorafgaand aan het onderzoek vragen te ondertekenen.
 • Jouw verwijzend arts ontvangt van ons een medische rapportage met onderzoeksbevindingen, conclusies en adviezen.
 • Jouw werkgever/casemanager ontvangt van ons voortgangsinformatie over jouw onderzoekstraject en - na afloop van het onderzoek - een beknopte werkgeversrapportage (zonder medische gegevens) en een belastbaarheidsprofiel (FML). De werkgeversrapportage en FML versturen wij overigens pas nadat je deze eerst hebt ontvangen van ons en heeft ingestemd met verstrekking.
 • De voor jouw onderzoek ingezette medisch specialist(en)/deskundige(n) ontvangen relevante (medische) voorinformatie ten behoeve van hun onderzoeksactiviteiten.
 • Indien wij je in het kader van nazorg doorverwijzen voor een behandeling ontvangt de behandelaar een verwijsbrief met gerichte (medische) informatie ten behoeve van de behandeling.
 • De opdrachtgever ontvangt van ons een factuur onder vermelding van jouw dossiernummer en de geleverde diensten.
 • Wij maken gebruik van derden ter ondersteuning van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit zijn Zorgmail/Enovation voor het veilig verzenden van jouw gegevens, Ixly, Optimeister en Embloom voor het verwerken van de vragenlijsten voorafgaand aan een onderzoek, NotoServices voor het transcriberen van een dictaat van specialisten, DongIT en Previder voor het registreren en bewaren van je gegevens in onze digitale dossier manager, HMS voor de telefoon beantwoordservice, Messagebird voor het verzenden van een sms met de inlogcode voor gebruikers van ons digitale dossier manager / cliëntenportal en KNNS voor de algemene ICT ondersteuning. Met deze organisaties hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

*en ten behoeve van administratieve inschrijving met de zorginstelling waar de specialist aan verbonden is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
 • Wij verwerken algemene persoonsgegevens van je zoals jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. En wij verwerken bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken van je ontvangen wij van jouw verwijzer c.q. de opdrachtgever bij de aanmelding, van jouwzelf tijdens de intake, van de behandelaar(s) en - indien van toepassing - het UWV, en van de medisch specialist(en) en deskundige(n) die wij inschakelen om je te onderzoeken.
 • Van jouw verwijzer c.q. de opdrachtgever ontvangen wij onder andere jouw contactgegevens, geboortedatum, functie, 1e ziektedag, actuele werkstatus en WIA/WAO. Een overzicht van deze gegevens vind je in het aanmeldingsformulier op onze website.
 • Van jou ontvangen wij jouw eigen verhaal over jouw medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden. Dit wordt ook wel de anamnese genoemd.
 • Van jouw verwijzend/behandelend arts(en) en - indien van toepassing - het UWV ontvangen wij de medische voorgeschiedenis met betrekking tot de klachten en beperkingen.
 • Van de door ons ingeschakelde specialisten en deskundigen ontvangen wij actuele onderzoeksbevindingen met betrekking tot jouw klachten en beperkingen.
 • Jouw persoonsgegevens verwerken wij in een medisch dossier.

Op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever (bijvoorbeeld jouw werkgever, verzekeraar of uitkeringsinstantie) met als doel om jou en jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw bedrijfsarts of casemanager) te informeren en te adviseren over jouw belastbaarheid, de noodzaak van een eventuele behandelinterventie en de prognose van jouw medische beperkingen. Bijvoorbeeld in het kader van de re-integratie (WVP), een lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WGA) of een bezwaarzaak tegen het UWV.
 • Wij vragen je een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens waaronder het uitwisselen van medische informatie met jouw verwijzend/behandelend arts(en) en in te schakelen medisch specialist(en)/deskundige(n). Je bent ons niet verplicht om deze toestemmingsverklaring te verstrekken en je hebt de mogelijkheid om een eerder verstrekte toestemming weer in te trekken, maar wij kunnen zonder toestemming niet van jouw instemming met het onderzoekstraject uitgaan en zullen in zo'n geval de opdracht beëindigen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever dit opvat als het niet meewerken aan je re-integratieverplichtingen en eventueel maatregelen treft. Wij adviseren je dan ook om vooraf goed te overleggen met jouw verwijzer c.q. de opdrachtgever over jouw verplichtingen om mee te werken aan het onderzoekstraject.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?
 • De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Ergatis B.V.

Tel. 024 845 78

Keizer Karelplein 32F

6511 NH Nijmegen

Tel. 024 845 78 60

Mail info@ergatis.nl

Kamer van Koophandel nummer 77256921

Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code) 14051348

Aanmeldingsnummer bij Autoriteit Persoonsgegevens m1506346

 • Hier kun je onze privacyverklaring vinden.
 • Voor eventuele vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Ergatis of een mail sturen naar info@ergatis.nl.

Wat is Ergatis?

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid.
Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en daarmee samenhangende beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.
Onze artsen voor arbeid en gezondheid werken multidisciplinair samen met medisch specialisten uit ziekenhuizen en klinieken door heel Nederland.

Hoe kan ik een werknemer aanmelden?

Via de aanmeldknop kun je een werknemer aanmelden. Je kan ook bellen of een mail sturen. Onze contactgegevens staan op onze contactpagina.

Hoe weet ik of een traject voor onze situatie werkt?

Na het intakegesprek geven wij een advies over het vervolgtraject. Als werkgever of arts ontvang je een helder en gedetailleerd verslag met onze bevindingen en aanbevolen diensten.

Gegevensverwerking (AVG)

Hoe wordt de dienstverlening van Ergatis betaald?

De dienstverlening van Ergatis wordt in rekening gebracht bij de

werkgever. Afhankelijk van de afspraken die de werkgever heeft met

een inkomensverzekeraar worden deze kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Ergatis maakt optimaal gebruik van de reguliere gezondheidszorg

die wordt gefinancierd volgens de zorgverzekeringswet. Indien

het eigen risico van de werknemer/cliënt wordt aangesproken als

gevolg van het (aanvullend) onderzoek, dan wordt dit verrekend

met werknemer/cliënt

Hoe log ik in op de Ergatis portal om een werknemer aan te melden?

Je kunt inloggen door op de button [inloggen verwijzersportal] te klikken naast de button [werknemer aanmelden].

Hoe log ik in op mijn.ergatis.nl?

Je kunt inloggen op mijn Ergatis door op deze link te klikken: https://mijn.ergatis.nl/. De gebruikersnaam is altijd je e-mailadres. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je een nieuw wachtwoord instellen via 'wachtwoord instellen'

Ik ben verwezen naar Ergatis voor arbeidsgeneeskundige diagnostiek, en nu?

Als de werkgever akkoord is met de kosten van de intake en alle gegevens bij ons bekend zijn, wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je opgenomen om een intake in te plannen en jouw vragen te beantwoorden.

Wat gebeurt er na een intake

Na de intake maakt onze arts een verslag en wordt met jouw verwijzend arts besproken of en zo ja welk vervolgtraject nodig is om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Je verwijzend arts en jij ontvangen het verslag van de intake en de adviesbrief met het voorstel voor een vervolgtraject. De (niet-medische) adviesbrief sturen wij ook aan je werkgever en indien alle betrokkenen akkoord zijn, neemt onze trajectassistente weer contact met je op om het vervolgtraject in te plannen.

Hoe lang duurt een intake

De intake duurt ongeveer 45 tot 60 minuten en kan via (beeld) bellen of op een van onze vestigingen plaatsvinden.

Waarom wordt een intake uitgevoerd?

Om te kunnen bepalen of en zo ja welk vervolgtraject er nodig is om de vraag van uw verwijzer te kunnen beantwoorden. Het doel van een vervolgtraject is te komen tot een goed beeld van uw gezondheidssituatie en te adviseren over uw belastbaarheid en arbeids(on)geschiktheid.

Wat houdt een arbeidsgeneeskundige intake in?

Onze arts voor arbeid en gezondheid inventariseert samen met je de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden. Je actuele situatie rond het verzuim/re-integratie in relatie tot de ervaren gezondheidsklachten worden hierna in kaart gebracht.
Wij streven ernaar een zo uitgebreid en holistisch beeld te verkrijgen van de situatie. Daarom vragen wij je om een vragenlijst in te vullen die inzicht geeft in factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op je herstel en energiebalans. Tevens vragen wij je voorafgaand aan de intake toestemming te geven voor het mondeling afstemmen met je bedrijfsarts over de vraagstelling en het versturen van het verslag van de intake.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn (medische) persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacy rechten. Organisaties moeten in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens wissen als diegene daarom vraagt. En mensen hebben het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Je belangrijkste rechten zijn:

 • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. (zie tevens Meest gestelde vragen)
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te wijzigen. (zie tevens Meest gestelde vragen
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat is het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op vernietiging. Dat is het recht om je medische persoonsgegevens eerder te laten vernietigen dan de wettelijke bewaartermijn.

Een volledig overzicht van je rechten vind je op de website van de autoriteit persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (zoekwoord: privacyrechten)

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 • Jouw persoonsgegevens zijn opgenomen in een medisch dossier. Hiervoor geldt volgens de Wet geneeskunde behandelingsovereenkomst (WGBO) een bewaarplicht van 20 jaar. Meer informatie hierover tref je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Je hebt behoudens een paar uitzonderingssituaties het recht om je dossier (eerder) te laten vernietigen. Het vernietigingsrecht geldt alleen voor (medische) gegevens die wij hebben opgeslagen in het kader van onze dossierplicht. Financiële en administratieve gegevens over jou vallen niet onder het vernietigingsrecht. Meer informatie hierover tref je op de website van de KNMG. Een eventueel verzoek tot vernietiging van het medisch dossier kun je richten aan je vaste contactpersoon bij Ergatis.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
 • Wij delen jouw persoonsgegevens met de verwijzer, de werkgever/casemanager, ingeschakelde medisch specialisten*/deskundigen, eventueel behandelaars naar wie wij doorverwijzen en de opdrachtgever. Bij aanmelding wordt aan de aanvrager gevraagd om aan te geven dat je akkoord bent met de verwijzing en het verwerken van je persoonsgegevens. Daarna verwerken wij medische gegevens op basis van de toestemmingsverklaring die wij je voorafgaand aan het onderzoek vragen te ondertekenen.
 • Jouw verwijzend arts ontvangt van ons een medische rapportage met onderzoeksbevindingen, conclusies en adviezen.
 • Jouw werkgever/casemanager ontvangt van ons voortgangsinformatie over jouw onderzoekstraject en - na afloop van het onderzoek - een beknopte werkgeversrapportage (zonder medische gegevens) en een belastbaarheidsprofiel (FML). De werkgeversrapportage en FML versturen wij overigens pas nadat je deze eerst hebt ontvangen van ons en heeft ingestemd met verstrekking.
 • De voor jouw onderzoek ingezette medisch specialist(en)/deskundige(n) ontvangen relevante (medische) voorinformatie ten behoeve van hun onderzoeksactiviteiten.
 • Indien wij je in het kader van nazorg doorverwijzen voor een behandeling ontvangt de behandelaar een verwijsbrief met gerichte (medische) informatie ten behoeve van de behandeling.
 • De opdrachtgever ontvangt van ons een factuur onder vermelding van jouw dossiernummer en de geleverde diensten.
 • Wij maken gebruik van derden ter ondersteuning van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit zijn Zorgmail/Enovation voor het veilig verzenden van jouw gegevens, Ixly, Optimeister en Embloom voor het verwerken van de vragenlijsten voorafgaand aan een onderzoek, NotoServices voor het transcriberen van een dictaat van specialisten, DongIT en Previder voor het registreren en bewaren van je gegevens in onze digitale dossier manager, HMS voor de telefoon beantwoordservice, Messagebird voor het verzenden van een sms met de inlogcode voor gebruikers van ons digitale dossier manager / cliëntenportal en KNNS voor de algemene ICT ondersteuning. Met deze organisaties hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

*en ten behoeve van administratieve inschrijving met de zorginstelling waar de specialist aan verbonden is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
 • Wij verwerken algemene persoonsgegevens van je zoals jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. En wij verwerken bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken van je ontvangen wij van jouw verwijzer c.q. de opdrachtgever bij de aanmelding, van jouwzelf tijdens de intake, van de behandelaar(s) en - indien van toepassing - het UWV, en van de medisch specialist(en) en deskundige(n) die wij inschakelen om je te onderzoeken.
 • Van jouw verwijzer c.q. de opdrachtgever ontvangen wij onder andere jouw contactgegevens, geboortedatum, functie, 1e ziektedag, actuele werkstatus en WIA/WAO. Een overzicht van deze gegevens vind je in het aanmeldingsformulier op onze website.
 • Van jou ontvangen wij jouw eigen verhaal over jouw medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden. Dit wordt ook wel de anamnese genoemd.
 • Van jouw verwijzend/behandelend arts(en) en - indien van toepassing - het UWV ontvangen wij de medische voorgeschiedenis met betrekking tot de klachten en beperkingen.
 • Van de door ons ingeschakelde specialisten en deskundigen ontvangen wij actuele onderzoeksbevindingen met betrekking tot jouw klachten en beperkingen.
 • Jouw persoonsgegevens verwerken wij in een medisch dossier.

Op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst met de opdrachtgever (bijvoorbeeld jouw werkgever, verzekeraar of uitkeringsinstantie) met als doel om jou en jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw bedrijfsarts of casemanager) te informeren en te adviseren over jouw belastbaarheid, de noodzaak van een eventuele behandelinterventie en de prognose van jouw medische beperkingen. Bijvoorbeeld in het kader van de re-integratie (WVP), een lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WGA) of een bezwaarzaak tegen het UWV.
 • Wij vragen je een toestemmingsverklaring in te vullen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens waaronder het uitwisselen van medische informatie met jouw verwijzend/behandelend arts(en) en in te schakelen medisch specialist(en)/deskundige(n). Je bent ons niet verplicht om deze toestemmingsverklaring te verstrekken en je hebt de mogelijkheid om een eerder verstrekte toestemming weer in te trekken, maar wij kunnen zonder toestemming niet van jouw instemming met het onderzoekstraject uitgaan en zullen in zo'n geval de opdracht beëindigen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever dit opvat als het niet meewerken aan je re-integratieverplichtingen en eventueel maatregelen treft. Wij adviseren je dan ook om vooraf goed te overleggen met jouw verwijzer c.q. de opdrachtgever over jouw verplichtingen om mee te werken aan het onderzoekstraject.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?
 • De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

Ergatis B.V.

Tel. 024 845 78

Keizer Karelplein 32F

6511 NH Nijmegen

Tel. 024 845 78 60

Mail info@ergatis.nl

Kamer van Koophandel nummer 77256921

Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code) 14051348

Aanmeldingsnummer bij Autoriteit Persoonsgegevens m1506346

 • Hier kun je onze privacyverklaring vinden.
 • Voor eventuele vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Ergatis of een mail sturen naar info@ergatis.nl.

Wat is Ergatis?

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid.
Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en daarmee samenhangende beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.
Onze artsen voor arbeid en gezondheid werken multidisciplinair samen met medisch specialisten uit ziekenhuizen en klinieken door heel Nederland.

Hoe kan ik een werknemer aanmelden?

Via de aanmeldknop kun je een werknemer aanmelden. Je kan ook bellen of een mail sturen. Onze contactgegevens staan op onze contactpagina.

Hoe weet ik of een traject voor onze situatie werkt?

Na het intakegesprek geven wij een advies over het vervolgtraject. Als werkgever of arts ontvang je een helder en gedetailleerd verslag met onze bevindingen en aanbevolen diensten.

Benieuwd wat Ergatis voor je kan betekenen?

Neem contact met ons op of meld direct een cliënt aan.

Benieuwd wat Ergatis voor je kan betekenen?

Neem contact op met Ergatis om meer te weten te komen over hoe we je kunnen helpen of meld een werknemer direct aan via ons aanmeldformulier.